ÜYELİK BAŞVURUSU

Üyelik Şartları

ASİL ÜYELER : 18 yaşını bitirmiş, medeni hakları kullanma ehliyetine sahip ve 5253 sayılı dernekler kanunu gereğince derneklere üyeliği yasak ve kısıtlı bulunmayan herkes bu derneğe üye olabilir. Üyelik başvurusu yazılı olup, dernekçe hazırlanmış üyelik giriş bildirgesini doldurmak ve imzalamak suretiyle gerçekleşir. İki üyenin önerisini içeren üyelik başvurusu ve başvurunun yönetim kurulunda kabul edilmesi ile üye olabilir. Üyelik başvurusunun Yönetim Kuruluna ulaşmasından sonra (30) otuz gün içinde başvuru karara bağlanarak başvuru sahibine bildirilir.Yabancılar T.C. vatandaşlığına kabul edilmeleri halinde derneğe üye olabilirler.Yönetim kurulu kararı kesin olup, itiraz edilemez.

 1  –  İki  adet  fotoğraf

 2 –  Kimlik  fotokopisi ( arkalı- önlü ve T.C. Kimlik  numarası )

 3 –  Muhtardan  ikametgah  belgesi.

 4-  İmza  sirküleri.

 5-  Vergi  levhası  fotokopisi.

 6-  Kuruluş  şirket  ise  Ticaret  sicil  gazetesi  fotokopisi.

 7-  Bağlı bulunduğu  Oda kayıt belgesi (Faaliyet belgesi)

 8-  Giriş  aidatı  ve  derneğe  girdiği  aya  ait  ödemelerin  yapılması.

Giriş  Aidatı  : 100TL

Aylık  Aidat  :    50TL

NOT : Yukarıdaki  belgeler  şirketi  derneğe  karşı  temsil  edecek  yetkiliden  alınacaktır.

Her üye ayda. 50–TL aidat öder.Üye aidatları Genel Kurul tarafından alınacak kararlar doğrultusunda arttırılabilir veya azaltılabilir.

Dernek üyeliğinden ayrılmak isteyenler senelik aidat ve taahhütlerini yerine getirmek şartıyla dernek başkanlığına yazılı dilekçeyle müraacat ederler ve yönetim kurulu kararından sonra üyelikten ayrılabilirler.

Derneğe üye olma koşullarından herhangi birinin kaybedilmesi veya taşımadığının sonradan anlaşılması durumunda yönetim kurulu kararı ile üyeler disiplin kuruluna sevkedilir.

Derneğin tüzüğüne ve amaçlarına aykırı hareket edenler, dernek aleyhine söz ve davranışta bulunanlar,yönetim kurulunun kararı ile disiplin kuruluna sevkedilir.Disiplin kurulu üyenin üyelikten çıkarılıp çıkarılmamasına karar verir.

Hiç kimse derneğe üye olmaya veya dernekte üye kalmaya zorlanamaz.Her üye istifa etme hakkına sahiptir.Her üyenin genel kurulda bir oy hakkı vardır.Her üye oyunu bizzat kullanmak zorundadır.Fahri üyelerinin oy hakkı yoktur.

AKBANK

Gaziemir Şubesi

İzmir  Tekne  İmalatçıları

Dayanışma Derneği Hesabı

Banka Hesap No (IBAN) : TR53 0004 6006 4788 8000 1388 17